Politika ochrany soukromí

Politika ochrany soukromí

Politika ochrany soukromí a používání cookies na portálu marito.pl

Obecné informace

Tento dokument vymezuje zásady politiky ochrany soukromí na internetovém portálu marito.pl (dále jenom „portál“). Provozovatelem portálu je Arkadiusz Durak podnikající pod firmou MARITO ARKADIUSZ KAMIL DURAK, zapsanou v Ústřední evidenci podnikatelů Ministerstva podnikání a technologie, se sídlem ul. Puławska 534, 02-884 Warszawa, DIČ: 1231247586, identifikační číslo REGON: 144409921.

Osobní údaje shromažďované provozovatelem portálu jsou zpracovávány v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů, Úř. věst. EU L 119, s. 1, dále jen „GDPR“).

Provozovatel portálu vynakládá veškerou snahu k tomu, aby chránil soukromí a získané údaje uživatelů portálu. Provozovatel pečlivě volí a používá vhodná technická opatření, včetně opatření softwarové a organizační povahy, k ochraně zpracovávaných údajů, zejména chrání údaje před neoprávněným poskytnutím, zveřejněním, ztrátou a zničením, neoprávněnými úpravami a před jejich zpracováváním v rozporu s platnými právními předpisy.

Služby dostupné na internetových stránkách nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Správce osobních údajů nepředpokládá cílené shromažďování údajů týkající se dětí mladších 16 let.

Osobní údaje

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je:

Arkadiusz Durak podnikající pod firmou MARITO ARKADIUSZ KAMIL DURAK, zapsanou v Ústřední evidenci podnikatelů Ministerstva podnikání a technologie, se sídlem na ul. Puławska 534, 02-884 Warszawa, DIČ: 1231247586, identifikační číslo REGON: 144409921.

Ve věci osobních údajů se můžete obracet na správce osobních údajů:

 • elektronickou poštou: [email protected],
 • pozemní poštou: ul. Puławska 534, 02-884 Warszawa,
 • telefonicky: +48 510 255 510,
 • prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese: https://marito.pl/kontakt-marito-warszawa/

Účely a právní základy zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje pro následující účely a v následujícím rozsahu:

 • za účelem poskytování služeb dostupných na portálu, tj. prohlížení internetových stránek portálu, prohlížení a vyhledávání obsahu, navazování kontaktu, při používání kontaktního formuláře – pro tyto účely zpracováváme osobní údaje týkající se Vaší aktivity na portálu, tzn. údaje o obsahu, který si prohlížíte, údaje o relaci Vašeho zařízení, Vašem operačním systému, prohlížeči, lokalitě, unikátní ID, IP adresu, jakož i údaje, které uvedete v kontaktním formuláři;
 • za účelem zpracování statistiky používání jednotlivých funkcí dostupných na portálu, zpracování údajů poskytnutých v poptávkovém formuláři, usnadnění používání internetového portálu a zajištění informační bezpečnosti portálu – pro tyto účely zpracováváme osobní údaje o Vaší aktivitě na portálu a délce pobytu každé podstránce portálu, Vaší historii vyhledávání, údaje o lokalitě, IP adresu, ID zařízení, údaje o Vašem prohlížeči a operačním systému. Poskytnutí některých údajů je podmínkou používání jednotlivých služeb a funkcí (povinné údaje). Náš systém automaticky označuje povinné údaje. Pokud tyto údaje neposkytnete, nebudeme Vám moci poskytnout určité služby a funkce. Kromě údajů, které jsou označeny jako povinné, jsou ostatní údaje poskytovány dobrovolně;
 • za účelem stanovení, odhalování a vymáhání nároků a obrany proti nárokům v soudních řízeních a řízeních jiných vymáhacích orgánů můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje poskytnuté při objednávání služeb a jiné údaje nezbytné pro prokázání existence nároku, nebo údaje vyplývající ze zákonných požadavků, soudních příkazů nebo z jiného právního postupu;
 • za účelem posuzování reklamací, stížností a návrhů a za účelem odpovídání na dotazy uživatelů zpracováváme Vaše osobní údaje v rámci reklamací, stížností a návrhů, a za účelem odpovídání na dotazy sdělené jinou formou zpracováváme některé Vámi poskytnuté osobní údaje, jakož i údaje týkající se našich služeb, které jsou důvodem pro reklamaci, stížnost či návrh, a údaje uvedené v dokumentech přiložených k reklamacím, stížnostem a žádostem;
 • za účelem marketingu našich služeb a služeb našich partnerů, včetně remarketingu – pro tyto účely zpracováváme údaje o Vaší aktivitě na portálu, včetně aktivit, které jsou zaznamenávány a uchovávány pomocí cookies, zejména se jedná o historii aktivity, historii vyhledávání, klikání na portálu a Vaší aktivitě související s naší komunikací s Vámi. V případě remarketingu využíváme údaje o Vaší aktivitě k tomu, abychom Vám zobrazovali naše marketingová sdělení mimo portál. K tomuto účelu využíváme služby externích dodavatelů. Tyto služby spočívají v zobrazování informací na jiných internetových stránkách než na portálu. Podrobné informace o této oblasti najdete v informacích ke cookies;
 • za účelem pořádání soutěží a věrnostních programů, tj. zasílání zpráv o získaných bodech, oznámení o výhře a propagace naší nabídky – pro tyto účely zpracováváme Vaše osobní údaje poskytnuté při registraci v soutěži nebo věrnostním programu. Podrobné informace v této věci jsou vždy uvedeny v podmínkách účasti v dané soutěži nebo věrnostním programu;
 • za účelem průzkumů trhu a veřejného mínění, které realizujeme my nebo naši partneři – k tomuto účelu zpracováváme informace o službách, Vaše údaje poskytnuté při využívání služeb a e-mailovou adresu. Údaje shromážděné při průzkumech trhu a veřejného mínění nevyužíváme k reklamním účelům. Přesné podmínky jsou uvedeny v informacích k danému průzkumu, nebo na místě, kde své údaje zadáváte.

Kategorie relevantních osobních údajů

Správce osobních údajů zpracovává následující kategorie relevantních osobních údajů:

 • kontaktní údaje,
 • údaje o aktivitě na portálu,
 • údaje o reklamacích, stížnostech a návrzích,
 • údaje o marketingových službách.

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Je však podmínkou k tomu, aby správce osobních údajů mohl na portálu poskytovat své služby.

Doba zpracovávání údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro realizaci objednávek, služeb, marketingových opatření a jiných služeb pro uživatele. Osobní údaje budou smazány v následujících případech:

 • pokud subjekt údajů požádá o jejich smazání nebo odvolá poskytnutý souhlas;
 • pokud subjekt údaje nebude aktivní po dobu více než 10 let (neaktivní kontakt);
 • po zjištění, že uchovávané údaje jsou neaktuální nebo nepřesné.

Některé údaje, jako jsou e-mailová adresa, jméno a příjmení, mohou být uchovávány další 3 roky k důkazním účelům, pro posuzování reklamací, stížností a požadavků souvisejících se službami poskytovanými portálem – tyto údaje nebudou využívány pro marketingové účely.

Údaje o objednávkách placených služeb, soutěžích a věrnostních programech budou uchovávány po dobu 5 let ode dne dodání objednávky.

Údaje o nepřihlášených uživatelích uchováváme po dobu životního cyklu cookies uložených v zařízení, nebo do doby, než je uživatel ze svého zařízení odstraní.

Vaše osobní údaje o preferencích, chování a volbě marketingových sdělení mohou být využívány k automatickému rozhodování o stanovení prodejních možností portálu.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme následujícím kategoriím příjemců:

 • státním orgánům, např. prokuratuře, policii, Úřadu pro ochranu osobních údajů, antimonopolnímu úřadu, pokud nás o to požádají,
 • dodavatelům služeb, které využíváme při provozování portálu, např. při realizaci objednávek. Podle smluvních ujednání a okolností tyto subjekty působí buď na základě našeho zadání, nebo si samostatně určují účely a způsoby zpracování údajů; seznam dodavatelů najdete na našem portálu na adrese: lista-dostawcow.pdf

Práva subjektů údajů

V souladu s GDPR Vám přísluší následující práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům;
 • právo na opravu svých osobních údajů;
 • právo na výmaz svých osobních údajů;
 • právo požadovat omezení zpracování osobních údajů;
 • právo podat námitku proti zpracování osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů.

Správce osobních údajů Vám neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti poskytne informaci o úkonech učiněných v souvislosti s Vaším požadavkem. V případě potřeby může dojít k prodloužení této jednoměsíční lhůty o další dva měsíce z důvodu komplikované povahy žádosti nebo jejich velkého množství.

V každém případě Vás správce osobních údajů bude informovat o takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti a sdělí Vám důvody zpoždění.

Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)

Máte právo obdržet od správce osobních údajů informaci o tom, zda zpracovává Vaše údaje.

Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte tato práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům;
 • právo obdržet informaci o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajích, příjemcích nebo kategoriích příjemců těchto údajů, plánované době uchovávání Vašich údajů nebo kritériích stanovování této doby, o Vašich právech podle GDPR a právu podat stížnost k dohledovému orgánu, o zdroji těchto údajů, o automatizovaném rozhodování, včetně profilování a o ochranných opatřeních při předávání údajů mimo Evropskou unii;
 • právo obdržet kopii svých osobních údajů.

Svůj požadavek na přístup k osobním údajům zašlete na adresu [email protected]
nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://marito.pl/cs/kontakt/.

Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR)

Pokud jsou Vaše osobní údaje chybné, máte právo požadovat po správci, aby je neprodleně opravil.

Máte také právo požadovat po správci, aby Vaše osobní údaje doplnil.

Žádost o opravu nebo doplnění svých osobních údajů zašlete na adresu [email protected] nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://marito.pl/cs/kontakt/.

Právo na smazání osobních údajů, tzv. „právo být zapomenutý“ (čl. 17 GDPR)

V následujících případech máte právo požadovat po správci údajů, aby smazal Vaše osobní údaje:

 • pokud Vaše osobní údaje přestaly být nezbytné k účelům, ke kterým byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;
 • pokud jste odvolali svůj souhlas, v rozsahu, v jakém byly osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu;
 • pokud byly Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy;
 • pokud jste podali námitku proti zpracováváni svých osobních údajů za účelem přímého marketingu, včetně profilování, a to v rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů spojeno s přímým marketingem;
 • pokud jste podali námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě zpracování, které je nezbytné pro naplnění veřejného zájmu, nebo které vyplývá z oprávněných zájmů správce údajů nebo třetí osoby.

 

Správce údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje i nadále, a to i přesto že byl požádán o jejich smazání, pokud je to nutné pro stanovení, zjištění nebo obranu před nároky, o čemž budete informováni.

Žádost o smazání svých osobních údajů zašlete na adresu [email protected] nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://marito.pl/cs/kontakt/.

Právo požádat o omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDRP)

V následujících případech máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů:

 • pokud považujete své osobní údaje za nesprávné – správce osobních údajů omezí zpracování Vašich osobních údajů na dobu, během níž bude možné ověřit jejich správnost;
 • pokud jsou Vaše údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, ale místo jejich smazání požádáte o omezení jejich zpracování;
 • pokud přestaly Vaše osobní údaje být nezbytné k účelům zpracování, avšak jsou nezbytné pro stanovení, zjištění nebo obranu Vašich nároků;
 • pokud jste podali námitku proti zpracování svých osobních údajů – do doby zjištění, zda oprávněný zájem správce osobních údajů je nadřazený důvodům uvedeným ve Vaší námitce.

O omezení zpracování svých osobních údajů můžete požádat na adrese [email protected] nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://marito.pl/cs/kontakt/.

Právo podat námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR)

V následujících případech máte právo kdykoliv podat námitku proti zpracování svých osobních údajů, včetně profilování:

 • v případě zpracování, které je nezbytné ke splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu, nebo k účelům vyplývajícím z oprávněných zájmů správce osobních údajů či třetí strany;
 • v případě zpracování potřeby přímého marketingu.

Námitku proti zpracování svých osobních údajů můžete podat na adresu [email protected] nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://marito.pl/cs/kontakt/.

Právo požádat o přenos osobních údajů (čl. 20 GDPR)

Máte právo obdržet své osobní údaje od správce osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném formátu, který umožňuje strojové čtení a právo je předat jinému správci osobních údajů.

Můžete také požádat, aby správce osobních údajů předal Vaše osobní údaje přímo jinému správci (pokud je to technicky možné).

O přenos svých osobních údajů můžete požádat na adrese [email protected] nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://marito.pl/cs/kontakt/.

Právo odvolat souhlas

Poskytnutý souhlas se zpracováním svých osobních údajů můžete kdykoliv odvolat.
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv na oprávněnost předchozího zpracování na základě Vašeho souhlasu.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na adrese [email protected] nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://marito.pl/cs/kontakt/.

Stížnost k dohledovému orgánu

Pokud se domníváte, že Vaše údaje jsou zpracovávány v rozporu s GDPR, máte právo podat stížnost k dohledovému orgánu, a to zejména ve členském státě svého obvyklého pobytu, svého zaměstnání nebo v místě, kde došlo k domnělému porušení.

V Polsku je dohledovým orgánem ve smyslu GDPR Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Cookies

Obecné informace

Při prohlížení internetových stránek portálu jsou požívány soubory cookies (dále jenom „cookies“), což jsou malé textové informace, které se při používání internetového portálu ukládají ve Vašem koncovém zařízení. Tyto soubory jsou používány za účelem zlepšení fungování internetových stránek portálu.

Umožňují identifikovat software, který používáte, a upravit portál podle Vašich individuálních potřeb.

Soubory cookies obvykle obsahují název domény, z níž pocházejí, délku svého uložení na zařízení a přiřazenou hodnotu.

Bezpečnost

Námi používané soubory cookies pro Vaše zařízení bezpečné. Zejména jejich prostřednictvím se do Vašich zařízení nemohou dostat viry nebo jiný nežádoucí či škodlivý software.

Typy souborů cookies

Používáme dva typy souborů cookies:

 • Relační cookies, které jsou uchovávány na Vašem zařízení do doby ukončení relace daného prohlížeče. Poté jsou uložené informace natrvalo smazány z paměti Vašeho zařízení. Mechanismus relačních cookies neumožňuje získávat jakékoliv osobní údaje či důvěrné informace z Vašeho zařízení.
 • Permanentní cookies, kterou jsou uchovávány na Vašem zařízení do doby jejich odstranění. Po ukončení relace daného prohlížeče nebo vypnutí zařízení nedojde k jejich smazání z Vašeho zařízení. Mechanismus permanentních cookies neumožňuje získávat jakékoliv osobní údaje či důvěrné informace z Vašeho zařízení.

Účely

K následujícím účelům používáme také soubory cookies externích subjektů:

 • zpracování statistik – což nám pomáhá pochopit způsob, jak uživatelé používají internetový portál, a na základě toho zlepšovat jeho strukturu a obsah; k tomu používáme analytické nástroje Google Analytics a cookies poskytnuté Google Inc. se sídlem v USA,
 • profilování uživatelů – což umožňuje následné zobrazování informací přizpůsobených uživatelům v reklamních sítíc s využitím nástrojů internetové reklamy Google Adwords a cookies poskytnutých Google Inc. se sídlem v USA,
 • propagace pomocí sociální sítě Instagram.com společnosti Instagram LLC. se sídlem v USA,
 • propagace portálu pomocí portálu YouTube LLC se sídlem v USA,
 • propagace portálu pomocí sociální sítě Pinterest.com, jehož provozovatelem je společnost Pinterest Inc. se sídlem v USA

Zásady používání těchto cookies jsou uvedeny v politikách ochrany soukromí výše uvedených společností.

Cookies mohou být využívány reklamními sítěmi, zejména sítí Google, k zobrazování reklam podle Vašich preferencí. Za tímto účelem se mohou uchovat informace o způsobu, jak se pohybujete po síti, nebo jak dlouho používáte určitou internetovou stránku.

Pro prohlížení a editaci informací o Vašich preferencích shromažďovaných reklamní sítí Google můžete použít nástroj umístěny na odkazu https://www.google.com/ads/preferences/.

Pomocí nastavení internetového prohlížeče nebo pomocí konfigurace služby si můžete sami kdykoliv upravit nastavení cookies a nastavit podmínky jejich uchovávání a získání přístupu prostřednictvím cookies k Vašemu zařízení. Tato nastavení můžete změnit tak, že bude zablokováno automatické používání cookies v nastaveních internetového prohlížeče, nebo budete vždy informováni při jejich uložení na Vašem zařízení. Podrobné informace o možnosti a způsobech kontroly cookies jsou dostupné v nastaveních Vašeho softwaru (internetového prohlížeče).