Rabat5

Rabat5

REGULAMIN PROMOCJI

„Przygotuj mieszkanie pod wymiar, rabat udzielany z ulotką 5%”

Organizatorem promocji „Przygotuj mieszkanie pod wymiar, rabat udzielany z ulotką jest Arkadiusz Durak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marito Arkadiusz Kamil Durak, ul. Puławska 543, 02-884 Warszawa, NIP 1231247586,  zwany dalej „Organizatorem”.

Okres trwania i zasięg terytorialny promocji

§1

1. Promocja trwa na obszarze województwa Mazowieckiego od 27-03-2023 do 31-12-2023.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Informacja
o zakończeniu promocji przed terminem zostanie zamieszczona na stronie  internetowej Organizatora www.marito.pl/regulaminrabat5  na  30 dni /trzydzieści/ przed dniem wcześniejszego zakończenia promocji.

Uczestnicy Promocji

§2

Uczestnikiem promocji może być osoba, która przedstawi Organizatorowi ulotkę, zwaną dalej ,,Ulotką promocyjną”, pod tytułem ,,Przygotuj mieszkanie pod wymiar, rabat udzielany z ulotką 5%”, otrzymaną od dewelopera Develia inwestycji znajdującej się w Warszawie przy ul. Podskarbińska i ul. Toruńska, zwaną dalej Lokalizacją inwestycji.

Warunki uczestnictwa

§3

Warunkiem uczestnictwa w promocji jest spełnienie łącznie następujących warunków:
1. P
rzedstawienie Organizatorowi Ulotki promocyjnej.
2. Zawarcie z Organizatorem umowy na wykonanie zabudowy meblowej w Lokalizacji inwestycji.

Zasady promocji

§4

1. Zasadą promocji jest udzielenie przez Organizatora 5% rabatu brutto na cenę wykonania zabudowy meblowej.
2. Rabaty nie sumują się, przedstawienie Organizatorowi większej liczby Ulotek promocyjnych nie powoduje zwiększenia rabatu.
3.
Rabat z promocji nie łączy się z innymi rabatami udzielanymi przez Organizatora.

Reklamacje

§5

1. Prawo do składania reklamacji, w razie niezgodności przeprowadzenia promocji z niniejszym regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu całego okresu trwania promocji oraz dodatkowo
w ciągu 7 dni od daty jej zakończenia.
2.
Reklamacje należy kierować pocztą elektroniczną na adres: [email protected].
3.
Reklamacja zostanie rozpatrzona i wysłana na adres zwrotny w ciągu 30 dni od jej otrzymania.
4.
Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację/reprezentującej Uczestnika Promocji, Nazwisko i Imię, którego dotyczy reklamacja oraz wskazanie w tytule reklamacji „Przygotuj mieszkanie pod wymiar, rabat udzielany z ulotką 5%”.

Postanowienia końcowe

§6

Treść niniejszego regulaminu znajduje się:
1. W siedzibie Organizatora – ul. Puławska 543, 02-884 Warszawa.
2. Na stronie internetowej Organizatora – www.marito.pl/regulaminrabat5

§7

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady promocji.